Stratton_Kotowitz_Kristin_Jordan_Photography_1952_low