Stratton_Kotowitz_Kristin_Jordan_Photography_1636_low